Intocmire carte tehnica a constructiei

Firma noastra, asigura personal pentru intocmirea documentatiei necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei.

Cartea  tehnica  a  constructiei  reuneste  ansamblul  documentelor  tehnice  referitoare  la  proiectarea,  executia,  receptia,  exploatarea  si  urmarirea  comportarii  in  timp  a  constructiei  si  instalatiilor  aferente  acesteia   si trebuie  sa  cuprinda  toate  datele  si  informatiile  necesare  pentru  identificarea  si  evaluarea  starii  tehnice  a  evolutiei  ei  in  timp.

        CUPRINSUL  CARTII  TEHNICE  A  CONSTRUCTIEI  –  conform  Anexei  nr.  6  la  HGR  273/1994  care aproba  “Regulamentul  de  receptie  a  lucrarilor  de  constructii  si instalatii  aferente   acestora”,  este  urmatorul:

     -Centralizatorul  cartii  tehnice  (fisa  cu  date  sintetice  privind  constructia,  borderoul  general  al dosarelor  cu  documentatia  de  baza  si  copiile  borderourilor  fiecarui  dosar  in  parte  ).

Capitolul  “A” -Documentatia privind  proiectarea :

– acte  referitoare  la  tema  de  proiectare  si  amplasarea  constructiei;

– avize  care  au  fundamentat  elaborarea  proiectului;

–  documentatia  tehnica  a  constructiei  efectiv  realizate  ( arhitectura,  detalii  de  executie  pentru  structura  de  rezistenta,  schemele  de  instalatii ) ,  cu toate  modificarile  aduse  pe  parcursul  excutiei  de  catre  proiectant,  constructor  sau  beneficiar  (  investitor )  prin  dispozitii  de  santier  sau  proiecte  modificatoare;

– breviarele  de  calcul  pe  specialitati;

– indicarea  distincta  a  diferentelor  fata  de proiectele  tehnice  si  detaliile  de  executie  initiale,  cu  precizarea  cauzelor  care  au  condus  la  aceste  diferente;

– caietele  de  sarcini  privind  executia  lucrarilor.

Capitolul  “B”  Documentatia  privind  executia:

– autorizatia  de  construire  ( inclusive  planurile-anexa  vizate  spre neschimbare);

procesul  verbal  de  predare  a    amplasamentului  si   reperul  de  nivelment  general ;

– procesele  verbale  de  receptie  a  terenului  de  fundare,  a  fundatiilor,  a  structurii de  rezistenta  si a  lucrarilor  ascunse,  procesele  verbale  de  admitere  a  fazelor  determinante  ale  executiei;

–  in  situatia  cand  executia  lucrarilor  de  construire  nu  a  fost  urmarita  de  un  diriginte  de  santier  atestat  si  nu  s-au  incheiat    procesele  verbale  pentru  fazele  determinante  si  lucrarile  ascunse,  comisia  pentru  receptia  lucrarilor  va  solicita  elaborare  unei  expertize  tehnice  care  sa  ateste  calitatea  executiei;  dupa  caz  expertiza  tehnica  va  preciza  solutiile  de  remediere  care  se  impun  si   va  cuprinde procesele  verbale  care  sa  certifice  executare  intocmai  a  acestora;

– certificatele  de  calitate ,  condica  de  betoane,  rezultatul  incercarilor  de  rezistenta,  ale  betoanelor,  certificatele   de  calitate  pentru  materialele  puse  in  opera,  registrul  proceselor  verbale  de   lucrari  ascunse,  notele  de  constatare,ale  autoritatilor  de  control,  registul  de  dispozitii  si  note  de  santier,  jurnalul  principalelor  evenimente  (  inundatii,  seisme,  temperature  excesive,  etc.),  caietele  de  atasament  s.a.

– procesele  verbale  privind  montarea  instalatiilor  de  masurare    prevazure prin proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei,inclusive citirile initiale de la care incep masuratorile(daca este cazul).-expertiza tehnica,verificari de teren sau cercetari suplimentare,necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice(daca este cazul);

Capitolul”C”-Documentatia privind receptia lucrarilor executate:

-procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final;

-alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau cercetari suplimentare,cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare.

Capitolul”D”- Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp:

-prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei,instructiunile de exploatare si intretinere,lista prescriptiilor tehnice de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei;

-proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala(cand este cazul);

-acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si masurile de interventie luate;

-procese verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea proprietarului;